Tomi Adeloye takes the ball under pressure.

Previous | QoS Gallery | Season 2021-22 | Next