Daniel Harvie takes on Stephen Dobbie.

Previous | QoS Gallery | Season 2018-19 | Next